Mobile version Change to english Cambiar a español Canviar a catala Mudar para portugues Wechseln um Deutsch

Què és la ferritina?

El ferro és un bioelement essencial per a la vida, encara que, el ferro iònic és tòxic i deu ser adequadament emmagatzemat dins la cèl·lula. La ferritina és la principal proteína que emmagatzema el ferro de forma segura dins la cèl·lula. Aquesta proteína s'expressa en major o menor mesura a totes les cèl·lules de l'organisme.

La ferritina tissular (ferritina que es troba dins dels teixits) es composa de 24 subunitats de dos tipus diferents de cadenes: cadenes L(light, 19 kDa, cromosoma 19) i cadenes H (heavy, 21 kDa, cromosoma 11). La proporció de cada subunitat varia segons la necessitat d'emmagatzemament i homeostasi de la cèl·lula. Aquestes subunitats formen una cavitat esfèrica que emmagatzema el ferro lliure (Fe2+) i el desa al seu interior en forma de Fe3+, gracies a l'acció ferroxidasa de la subunitat H. Així doncs, la ferritina tissular es constitueix per una capa soluble exterior de proteína anomenada apoferritina i una capa interior composada d'hidrofosfat fèrric.

La ferritina sèrica o plasmàtica es secretada per totes les cèl·lules corporals productores de ferritina i es diferència de la ferritina tissular en que es parcialment glicosilada i exempta pràcticament de ferro. La ferritina sèrica es considera en l'actualitat com la principal prova per detectar estats de deficiència o de sobrecàrregues de ferro corporal, ja que el seu valor es proporcional als dipòsits de ferro, que indiquen la quantitat de ferro disponible a l'organisme. Cada microgram de ferritina plasmàtica per litre (µg/L) equival a entre 8-10 miligrams de ferro emmagatzemat a l'organisme. Normalment, un baix nivell de ferritina indica un nivell baix de ferro (anèmia ferropènica). No obstant això, un nivell alt de ferritina pot indicar diverses patologies, incloent una inflamació o infecció, ja que aquesta proteína és un reactant de fase aguda que incrementa la seva concentració en aquest context.

Pujar

Què ens indiquen uns valors elevats de ferritina en sang?

Els valors alts de ferritina solen indicar nivells alts de ferro, encara que no sempre és així. Els nivells alts de ferritina o hiperferritinèmia s'associen a malalties o condicions com ara:

Pujar

Què ens indiquen uns valors MOLT elevats de ferritina en sang (>1000 µg/L)?

Existeixen diverses evidències que indiquen que un nivell de ferritina superior a 1000 µg/L té una probabilitat elevada de associar-se amb una alteració greu dels parèquimes, especialment l'hepàtic. Deuran realitzar-se en aquests pacients les proves necessàries per mesurar el ferro hepàtic amb un mode directe. Tipus de proves que es poden realitzar:

Aquells pacients amb una demostrada sobrecàrrega fèrrica important per biòpsia o resonància magnètica requereixen estudis addicionals en laboratoris especialitzats.

Si l'índex de saturació de la transferrina (IST) és major del 45% es deuen fer estudis genètics de:

Si l'índex de saturació de la transferrina (IST) és menor del 45% es deuen fer estudis genètics de:

En cas d'anèmies amb sobrecàrrega de ferro i en anèmies hemolítiques hereditàries també es poden realitzar estudis genètics en laboratoris especialitzats per confirmar el diagnòstic de la malaltia. Estudis:

Pujar

Quines proves s'han de fer amb persones amb valors elevats de ferritina en sang?

Pujar
Sello de calidad Medicina XXI
Avís legal IMPPC © Última actualitzacó: Octubre de 2014
Anar a l'inici